Projekt współpracy rozwojowej 446/2014
,,Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii - część 2”
Większy tekst
English version
Kontakt

Program polskiej współpracy rozwojowej

Przedstawione poniżej informacje opracowano na podstawie materiałów zawartych w portalu MSZ poświęconym polskiej pomocy rozwojowej: www.polskapomoc.gov.pl

Współpraca rozwojowa to partnerskie współdziałanie pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami niepublicznymi (w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami), którego celem jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju na świecie poprzez podniesienie jakości życia w krajach słabiej rozwiniętych. Celem współpracy rozwojowej jest redukcja i całkowita eliminacja ubóstwa na świecie.

Nadrzędnym celem polskiej współpracy rozwojowej jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich, w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, przestrzeganie praw człowieka oraz wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, wspieranie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.

Specyfikę polskiego podejścia do zagadnień rozwojowych podkreśla głębokie przekonanie, wyniesione m.in. z okresu polskiej transformacji społeczno–gospodarczej, świadczące o tym, że niemożliwy jest rozwój i budowa zamożnego społeczeństwa bez demokratyzacji życia publicznego. Dlatego też polska współpraca rozwojowa skupia się przede wszystkim na dwóch priorytetowych obszarach wsparcia: demokracji i prawach człowieka oraz transformacji systemowej.

Założenia dotyczące polskiej współpracy rozwojowej zostały określone w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 oraz w opracowywanych corocznie Planach współpracy rozwojowej na dany rok.*

W wyniku pozytywnej decyzji MSZ projekt współpracy rozwojowej Urzędu KNF nr 446/2014 ,,Wsparcie i udoskonalenie rynku finansowego Republiki Mołdawii - część 2, wpisujący się w ww. założenia, został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.*

* Szczegółowe informacje nt. polskiej współpracy rozwojowej i dokumentów programowych są dostępne na następującej stronie:
www.polskapomoc.gov.pl


do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5